Artikel 1 :

Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van Antwerps Haven Vervoer.

 

Artikel 2 :

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is de zetel van Antwerps Haven Vervoer N.V.  Antwerps Haven Vervoer kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.

 

Artikel 3 :

De Klant heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op Antwerps Haven Vervoer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 4 :

Elk factuur dat onbetaald is gebleven op haar vervaldag,  geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van Antwerps Haven Vervoer op schadevergoeding. Elk factuur dat onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door Antwerps Haven Vervoer . Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enig factuur onbetaald blijft, heeft Antwerps Haven Vervoer het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Klant te verbreken. Een factuur moet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.

 

Artikel 5 :

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Antwerps Haven Vervoer  zijn bevoegd,  onverminderd het recht van Antwerps Haven Vervoer om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

© 2014 - 2020 Antwerps Haven Vervoer

Een realisatie van BD-Solutions.